Privacy, Bejegening en Praktische Informatie

Wageningen, 17 april 2018

 

 PRIVACY, BEJEGENING EN PRAKTISCHE INFORMATIE 

<Fysiotherapie Mart Blanken>

  

Verwijsbriefje niet noodzakelijk
U kunt rechtstreeks een afspraak  maken, zonder verwijzing van de huisarts.

Vergoeding
De behandelingen fysiotherapie worden vergoed uit de aanvullende verzekering.

Behandeling van aandoeningen op zogenaamde ‘Lijst Borst’ worden uit de basisverzekering betaald, met uitzondering van de eerste 20 keer.

Voor informatie hierover kunt u bij mij terecht of bij uw zorgverzekeraar.
Behandelovereenkomst

 1. Bij het maken van een afspraak of bij de eerste afspraak is het van belang uw identiteit- en verzekeringsgegevens beschikbaar te hebben
 2. U verstrekt alle relevante gegevens om een goede beoordeling van uw klachten te kunnen maken en u de optimale behandeling te kunnen geven.
 3. Indien uw behandelnota niet door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, draagt u zelf zorg voor de betaling.
 4. Als u een afspraak niet na kunt komen maar binnen 24 uur van tevoren afzegt, dan wordt deze niet berekend.

Privacy
 < Fysiotherapie Mart Blanken> registreert uw persoonlijke en (para)medische gegevens volgens de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).

Uiteraard wordt er zorgvuldig met de gegevens omgegaan: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 

Bejegening
<Fysiotherapie Mart Blanken> werkt volgens de Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut.
Dit betekent dat de werkwijze, het onderzoek, de analyse en het behandelplan met u

besproken wordt en dat eerst na uw toestemming tot behandeling overgegaan wordt  De door u verstrekte gegevens zijn en blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden worden besproken.
Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan

ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan?  Dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Waar kunt u met uw klacht terecht

 1. Ga in gesprek met uw fysiotherapeut
  Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut of neem contact op met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Neem iemand mee die u vertrouwt als u het lastig vindt om dit alleen te doen,  bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders. Tips over hoe u zo’n gesprek kunt aanpakken, vindt u op bijvoorbeeld de website van patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang.
  Zorgbelang Nederland -0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)
 2. Dien een klacht in
  Helpt het gesprek met uw fysiotherapeut niet, dan kunt u een klacht indienen volgens onderstaande mogelijkheden.
  De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand als u bijvoorbeeld een advocaat inschakelt.
  Welke mogelijkheid u kiest, hangt af van wat u wilt bereiken. Elke mogelijkheid heeft namelijk andere bevoegdheden om maatregelen te nemen. Ze zijn alle drie onafhankelijk en zeer zorgvuldig en gaan vertrouwelijk met uw klacht om.

Klachtenregeling Fysiotherapie

Kunt u niet in gesprek met uw fysiotherapeut of bent u niet tevreden met de geboden oplossing? Dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De  Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris kan u een formulier verstrekken om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van een klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.

Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur).

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van het secretariaat of de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.

Contactgegevens

Secretariaat Klachtenregeling Fysiotherapie

Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel: 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)
Email: klachtenregeling@kngf.nl

Geschillencommissie Fysiotherapie

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de Klachtenregeling? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze commissie geeft een bindend advies, zowel voor de fysiotherapeut als voor u. Wordt er een schadevergoeding gevraagd, dan kan deze in bepaalde gevallen worden toegekend.

Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden. Een geschil kunt u indienen met behulp van het meldingsformulier geschillen.

Contactgegevens

Geschillencommissie Fysiotherapie

t.a.v. Secretaris
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel: 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)
Email: geschillencommissie@kngf.nl

 

Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Vindt u dat de fysiotherapeut een waarschuwing moet krijgen of, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij één van de vijf Regionale Tuchtcolleges van de overheid.

Als het Regionaal Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Als u wilt, kunt u een advocaat inschakelen die u vertegenwoordigt.

Contactgegevens
De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven.
Voor uitgebreide informatie over de procedures en formulieren voor het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl vindt u de contactgegevens.

Goed om te weten

 • U kunt schriftelijk een klacht indienen met behulp van genoemde formulieren op deze pagina.
 • U kunt een klacht indienen voor uzelf of voor uw kind (tot 16 jaar).
 • Anoniem een klacht indienen is niet mogelijk.
 • Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres. Vergeet ook niet de naam en het praktijk- of privéadres van de fysiotherapeut in de brief te zetten.

Naarmate de maatregelen van een instantie strenger worden, neemt de klachtenprocedure meer tijd in beslag. Over het algemeen verloopt de klachtenprocedure bij de Klachtenregeling Fysiotherapie het vlotst. De klachtenprocedure bij het Regionaal Tuchtcollege of de Geschillencommissie Fysiotherapie duurt vaak langer en verloopt formeler.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over hoe u het beste uw klacht kunt indienen en bij welke instantie? Neem dan contact op met het KNGF via 033- 467 29 29.

 

 

Met vriendelijke groet, Mart Blanken